GDPR

Ochrana osobných údajovRiadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, aký zamestnanec alebo ktoré oddelenie má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo spoločnosti CITY GASTRO s. r. o. okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.

Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese citygastro@citygastro.sk alebo na adrese CITY GASTRO s. r. o., Sliačska 1/E, Bratislava 831 02.

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli osobné údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CITY GASTRO s. r. o., so sídlom Sliačska 1/E, Bratislava 831 02, IČO: 46 323 279, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 75649/B (ďalej len „CITY GASTRO“).

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

Kontakt: CITY GASTRO s. r. o.
Adresa: Sliačska 1/E, Bratislava 831 02
E-mail: citygastro@citygastro.sk

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorou je spoločnosť Avris Consulting, s.r.o., so sídlom Kutlíková 17, Bratislava 852 50, IČO: 35 962 844, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 38168/B:
Titul, meno, priezvisko: JUDr. Monika Fegyveres Oravská
Kontakt: gdpr@avris.sk
(ďalej len „zodpovedná osoba“)

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.
Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú.
Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.
Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.
Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.
Zodpovedná osoba – fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.
Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje.
Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby.
Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.
Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.
Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.
Služba – akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané on-line a ich podpora.

3. Aké osobné údaje zákazníkov a užívateľov našich služieb spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Zhromažďujeme osobné údaje o našich zákazníkoch, vrátane potenciálnych zákazníkov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Všeobecné osobné údaje:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Ide o obchodné meno, titul, meno, priezvisko štatutára, prípadne kontaktnej osoby, jej pracovné zaradenie a zamestnávateľ, sídlo a IČO.

Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail,telefónne číslo a doručovacia adresa.

Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré ste u nás zakúpili, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.

Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu zákaznícku podporu.

Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

Osobné údaje osobitnej kategórie:

Údaje o zdraví
V záujem úpravy stravy v súlade s potravinovými intoleranciami, diétami a potravinovými obmedzeniami spracúvame tieto údaje o zdraví dotknutej osoby.

4. Na aké účely a ako dlho spracúvame osobné údaje zákazníkov a užívateľov našich služieb?

Osobné údaje spracúvame:
– bez potreby Vášho súhlasu,
– s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame na účely uzavretia zmluvy medzi Vami, ako našim objednávateľom a potenciálnym klientom, a nami, ako dodávateľom, pri využívaní našich služieb. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy. Ide najmä o plnenie predmetu zmluvy, zákaznícku podporu, správu zmluvy a evidenciu účastníkov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom spoločnosti CITY GASTRO je:
– informovať Vás o novinkách týkajúcich sa správy Vašej zmluvy a ponúkať Vám služby spoločnosti CITY GASTRO, – obhajoba právnych nárokov.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu až 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom:

Spracúvanie na účely evidovania uchádzačov o zamestnanie
Ak sa uchádzate v našej spoločnosti o zamestnanie a udelíte nám súhlas na vedenie Vášho životopisu a príslušných dokumentov v našej evidencii uchádzačov o zamestnanie, tieto uchovávame na účely zaradenia do prípadného výberového konania po dobu 6 mesiacov od udelenia Vášho súhlasu.

Spracúvanie na účely zaradenia do vernostného programu
Vaše osobné údaje spracúvame na účely zaradenia do vernostného programu len s Vašim predchádzajúcim súhlasom na účel využívania výhod spojených s týmto vernostným programom.

Spracúvanie na účely zasielania Newslettera
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom a prejavíte záujem o zasielanie nášho Newslettra emailom, robíme tak len s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

Spracúvanie na účely zasielania denného menu
Pokiaľ ste prejavili záujem o zasielanie denného menu na Váš email, spracúvame Vaše osobné údaje na tento účel len s Vašim predchádzajúcim súhlasom.

Spracúvanie osobných údajov formou fotografií a video záznamov
Fotografie, prípadne video záznamy, ktoré obsahujú Vaše obrazové alebo zvukové snímky, spracúvame len s Vašim predchádzajúcim súhlasom na účely propagácie našej činnosti.

Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa zdravia
Aj v prípade, ak ste našim zákazníkom, osobné údaje týkajúce sa Vášho zdravia, ako napr. potravinových intolerancií, diét a zdravotných obmedzení pri stravovaní, spracúvame len s Vašim výslovným súhlasom na účely prípravy stravy v súlade s týmito zdravotnými obmedzeniami.

Uvedené osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov od udelenia Vášho súhlasu, prípadne do odvolania súhlasu z Vašej strany. Po uplynutí tejto doby sú Vaše osobné údaje zlikvidované.

Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné. Poskytnutý súhlas môžete vo všetkých vyššie uvedených prípadoch odvolať, a to aj čiastočne, u spoločnosti CITY GASTRO s.r.o. na týchto kontaktoch:

Kontakt: Kontakt: CITY GASTRO s.r.o.
Adresa: Sliačska 1/E, Bratilava 831 02
E-mail: citygastro@citygastro.sk

5. Informácia pre spracúvanie osobných údajov zamestnancov a ich blízkych osôb:

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, ako dotknutú osobu, o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, zamestnávateľ, dátum narodenia, podpis, na účel uzatvorenia a plnenia pracovnej zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzatvorenie pracovnej zmluvy.

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca a jeho blízke osoby, že na účel plnenia povinností zamestnávateľa podľa platných právnych predpisov, spracúva osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-mail), pracovné zaradenie, základná mzda, osobné ohodnotenie, údaje o odpracovanom čase, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné pokuty a tresty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ktoré je zamestnanec povinný vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení dotknutej osoby v evidencii uchádzačov o zamestnanie, údaje o čerpaní materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, názov zdravotnej poisťovne, v ktorej je dotknutá osoba poistená, názov doplnkovej dôchodkovej poisťovne, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, podpis a citlivé údaje týkajúce sa zdravotného stavu dotknutej osoby ako sú údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zdravotnom postihnutí a pod.

Dané osobné údaje budú spracúvané a uchovávané po dobu v súlade s platnými právnymi predpismi:
Mzdové listy 50 rokov
Výplatné pásky 10 rokov
Rodinné prídavky a materské príspevky 5 rokov
Prehlásenia k dani zo mzdy 10 rokov
Zrážky zo mzdy 5 rokov
Podklady k mzdám 5 rokov
Osobné spisy zamestnancov 70 rokov (od nar. zamestnanca)
Evidencia dochádzky 5 rokov
Evidencia dovoleniek 5 rokov
Popisy pracovných činností 10 rokov
Dohody mimo pracovného pomeru 10 rokov
Pracovné zmluvy 10 rokov
Dohody o hmotnej zodpovednosti 5 rokov (po strate platnosti)
Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie 20 rokov
Nemocenské poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny 20 rokov
Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika 5 rokov
Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia 5 rokov
Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie 5 rokov
Záznamy kamerového systému 14 dní
Výpisy z registra trestov 5 rokov
Fotografia zlikvidovaná po ukon. prac. pomeru
Biometrické údaje 14 dní

Prevádzkovateľ ďalej informuje zamestnanca, že na účel ochrany majetku, zamestnávateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: podoba a obrazové informácie o správaní sa a konaní zamestnanca snímané kamerovým systémom priamo na v priestoroch prevádzkovateľa.

Tieto osobné údaje budú spracúvané po dobu 14 dní, v prípade zachyteného incidentu po dobu nevyhnutnú na vyšetrenie prípadu a právnu ochranu.

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, že na účel bezproblémového kontaktovania zamestnanca, či už zo strany zamestnávateľa alebo zákazníka, môže prevádzkovateľ spracúvať jeho osobné údaje na menovke, v rozsahu meno a priezvisko, na vizitke, v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo, vo vnútornom telefónnom zozname v rozsahu meno, priezvisko, pracovná pozícia a telefónne číslo.

Dané osobné údaje sa spracúvajú len po dobu trvania pracovného pomeru k zamestnávateľovi.

Prevádzkovateľ informuje zamestnanca, že prípadné fotografie a videá v rozsahu zvukových a obrazových snímkou vyhotovených prevádzkovateľom, prevádzkovateľ spracúva len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnanca na účel propagácie svojej činnosti.

Po uplynutí doby spracúvania, budú osobné údaje zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje získava prevádzkovateľ priamo od dotknutej osoby pred (ako uchádzača o zamestnanie) alebo pri uzatvorení a v priebehu trvania pracovnej zmluvy uzavretej podľa Zákonníka práce.

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa má dotknutá osoba právo:
– žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
– namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
– na prenosnosť osobných údajov;
– podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

K osobným údajom zamestnanca môžu mať okrem zamestnávateľa, prístup aj ním určení zamestnanci a dodávatelia služieb, najmä poskytovatelia BOZP a PO, právnik, audítor, zodpovedná osoba, poskytovatelia externého účtovníctva, IT podpory.

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:
– priamo od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy,
– priamo od Vás udelením súhlasu na spracúvanie osobných údajov (napr. pri využití registračného formuláru),
– od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad CITY GASTRO môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť u CITY GASTRO, a to emailom na adresu citygastro@citygastro.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Sliačska 1/E, Bratislava 831 02.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od CITY GASTRO?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

10. Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci, zodpovedná osoba a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým spoločnosť poskytovatelia IT služieb a vedenie účtovníctva.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

11. Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:
– Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
– Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
– Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12. Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu citygastro@citygastro.sk alebo písomne na korešpondenčnú adresu Sliačska 1/E, Bratislava 831 02.

Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný. Stav ku dňu 9. 7. 2019.

Prihláste sa na odber newslettra